​Click!→

Người đăng ký・လျှောက်ထားသူမှတ်ပုံတင်

How to log in!

「Eliminate all concerns about working overseas. 」

「Loại bỏ tất cả các mối quan tâm về làm việc ở nước ngoài. 」

overse နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ 」

・How to change jobs? Làm thế nào để thay đổi công việc?

​・I want to work in Japan.Tôi muốn làm việc tại Nhật Bản.

​・Part-time job introduction.Giới thiệu việc làm bán thời gian

・ I do not know how to proceed.Tôi không biết cách tiến hành.

・ What qualifications are needed?Những bằng cấp nào là cần thiết?

・ Work environment is uneasy.Môi trường làm việc không thoải mái.

・ I want to study a language.Tôi muốn học một ngôn ngữ.

・ I want to save money.Tôi muốn tiết kiệm tiền.

  Which organization in your home country should you choose?

    Bạn nên chọn tổ chức nào ở nước bạn?

*Please consult about anything.

    Hãy tham khảo bất cứ điều gì.

Employment consultation and job change consultation
 

(Please feel free to contact us for anything.)

Contact Us
Attachment
最大ファイルサイズ 15MB

Once you register, the person in charge will contact you within 3 business days.

Enter "hba" and click.

Nhập "hba" và nhấp.

How to log in!

Cách đăng nhập!

the-ripper.com

©2019 by Ripper Proudly created with Wix.com